ข่าวสารการลงทุน
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 06 ส.ค. 2563
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 20 ส.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 19 ส.ค. 2563
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 0.13
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                       : 04 ก.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายชัชชวั วัฒนสุข )
ประธานกรรมการบริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ                       :
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
("บริษัท") ในวันที่
6 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ รอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2563 ถึง
30 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 90.41 ล้านบาท
มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 109.57 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 608,000,000 หุ้น
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.       อัตราจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์)
2.       คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 79.04 ล้านบาท
3.       กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (Record Date)
4.       วันที่จ่ายเงินปันผล 4 กันยายน 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้