ข่าวสารการลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้                      

เรื่อง                       : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ SORKON
ชื่อบริษัท                       : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (SORKON)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                       : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                       : 1.00
วันที่มีผล                       : 30 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้