ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 11 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 14 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 26 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 25 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ
เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 323,400,000.00 บาท ( สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน )
แบ่งออกเป็น 323,400,000       หุ้น ( สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น )
มูลค่าหุ้นละ 1.00       บาท ( หนึ่งบาทถ้วน )
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ        323,400,000       หุ้น ( สามร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหุ้น )
หุ้นบุริมสิทธิ        -       หุ้น ( - )
สถานที่ประชุม                       : ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานสาขาของบริษัทฯ เลขที่
12/555 อาคารกุหลาบ หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 11 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                       :
งดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
______________________________________________________________________


การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)                      

เรื่อง                       : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 11 พ.ค. 2563
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)                       : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)                       : 1.00
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้