ข่าวสารการลงทุน
ตามที่ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
เลขที่ 11 สุขุมวิทซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในประเทศไทย
ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19
ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและรัฐบาลได้มีการงดจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก
และอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตามมติที่ประชุม
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ในการขยาย
พรก.ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน คือ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับประโยชน์ใน
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
จึงขอให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เดิม
(Record Date) ที่กำหนดไว้ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
ที่ต้องยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เดิม
(Record Date) ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ
จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด
รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้ทําได้
เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้