ข่าวสารการลงทุน
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 25 มี.ค. 2563
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 12 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 11 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                       : 20 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                       :
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอ
นุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท นี้
เป็นการจ่ายจากกําไรของบริษัทฯ ทั้งปี 2562 และกำไรสะสม คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562
อีก
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 25 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 12 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 11 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                       :
สำหรับการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปแบบไม่มีกำหนด จะต้องไม่เกิน 2 เดือน นับจากวัน
Record Date คือไม่เกิน 11 พฤษภาคม 2563 โดยหากบริษัทฯ จะมีการจัดประชุมเกินกว่าวันดังกล่าว บริษัทฯ
จะมีการกำหนดวัน Record Date ใหม่และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้