ข่าวสารการลงทุน
การขึ้นเครื่องหมาย                      

เรื่อง                       : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                      
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
(EFORL-W4)
ขึ้นเครื่องหมาย                       : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                       : วันที่ 11 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 01 มิ.ย. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                       : 01 มิ.ย. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                       : วันที่ 07 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 01 มิ.ย. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                       : วันที่ 17 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                       : 02 มิ.ย. 2563
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้