ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 09 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 29 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 25 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 24 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                       : ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 09 มี.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์                      

การเข้าทำรายการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประกอบด้วยที่ดินจำนวน 9 โฉนด เนื้อที่รวม 5-1-05.8
ไร่ (2,105.08 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โดยจะซื้อจากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม 3 ราย คือ บริษัท เซ็นทรัลแลนด์แอนด์เฮ้าส์คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัท ซี
พี ที โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ นายเสรี เตชะธีราวัฒน์
โดยบริษัทจะชําระราคาค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะซื้อทั้งหมดด้วยเงินสดจำนวน 52.50 ล้านบาท
และหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ("WCIH") ซึ่งบริษัทถืออยู่ไม่เกินจํานวน
101,849,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ WCIH
จึงถือเป็นการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคราวเดียวกัน
และเป็นรายการที่เกี่ยวเนื่องกันไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกัน
บริษัทจึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสองรายการในคราวเดียวกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้