ข่าวสารการลงทุน
ศึกษาข้อมูล                      

เรื่อง                       : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                      
- บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP)
คำอธิบายรายการ                       :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ APP ชี้แจงสาเหตุที่แก้ไขอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
จากเดิมที่ประกาศว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
คิดเป็นจ่ายเงินปันผลลดลงหุ้นละ 33% และสาเหตุที่บริษัทเพิ่งมีมติคณะกรรมการแจ้งแก้ไขข้อผิดพลาด
โดยขอให้ APP ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563
______________________________________________________________________

Investor Alert News                      

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้