ข่าวสารการลงทุน
การปลดเครื่องหมาย                      

เรื่อง                       : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                      
- บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)
ปลดเครื่องหมาย                       : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                       : 05 มี.ค. 2563
รอบ                       : เช้า
เหตุผล                       :
บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้