ข่าวสารการลงทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                      

ชื่อบริษัท                       : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
ปี                       : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                       : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                       :
       


                                          21 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ที่ กทร.สอส. 019/2563 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปี 2561 ดังนี้

สำหรับปี 2562 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 182.26 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2561 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 79.07 ล้านบาท
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 330.50 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก

- ในระหว่างปี 2562
กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์จากการปรับเปลี่ยนสัญญาเช่าตามรายงานการประเมินค่าทรัพย์ส
ิน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ทำให้มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินจำนวน 219.0 ล้านบาท

- ในปี 2562 กองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 43.17 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเท่ากับ 87.86
ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 50.86
เนื่องจากกองทุนมีรายได้ค่าเช่าและบริการลดลงจากการสิ้นสุดของสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
และได้มีการทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่ออายุระยะเวลาการเช่าไปอีก 3 เดือน
โดยมีอัตราค่าเช่าตามผลประกอบการของโรงแรม และกองทุนได้เข้าทำสัญญาเช่าใหม่ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1
กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563 โดยมีอัตราค่าเช่าคงที และอัตราค่าเช่าตามผลประกอบการของโรงแรม

-กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 6.45 ล้านบาท ลดลงจาก 5.76 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว
หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 11.94

       
       จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ
                     

                       ขอแสดงความนับถือ                                      (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้