ข่าวสารการลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า
1.        บริษัทประเมิน : บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.              วันที่ประเมิน : วันที่ 1 กันยายน 2562
3.        ที่ตั้งทรัพย์สิน : ตั้งอยู่ใน โครงการอาคารชุดพักอาศัย "ป่าตองไนท์พลาซ่าร์" จำนวน 183 ห้องชุด
ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม "ป่าตองเฮอริเทจ (Patong Heritage Hotel)" เลขที่ 205/16 ติดซอยฟ้าประทาน
โดยห่างจากถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ประมาณ 95 เมตร ห่างจากชายหาดป่าตอง ประมาณ 570 เมตร ในตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
4.        รายละเอียดทรัพย์สินที่ประเมิน :
รายชื่อทรัพย์สิน       ประเภท       จำนวน       บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ        ห้องชุดพักอาศัย
(ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม)       183 ห้องชุด       843,000,000 บาท
       ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง       55.6 ตารางวา       
5.       วิธีการประเมินมูลค่า
ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินโดยวิธีคิดจากรายได้ตามโครงสร้างกองทุน (Income Approach)
โดยใช้วิธีการคำนวณแบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
ซึ่งได้มาจากผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของรายได้สุทธิ (NOI) ที่เกิดขึ้นในอนาคตระยะเวลา 10 ปี
และบวกมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ณ ปีที่ 10 ที่เกิดจากการขายทรัพย์สิน
6. มูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าตามโครงสร้างกองทุน ภายใต้สัญญาการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน เท่ากับ 843,000,000 บาท       

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษ
ัทจัดการ


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้