ข่าวสารการลงทุน
6 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ที่ กทร.สอส 11/2563 เรื่อง แจ้งผลการลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
       
        ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ("กองทุนรวม")
ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่องแจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1 จากเดิมราคาพาร์ที่ 10.0000 บาท ต่อหน่วยลงทุน
เป็นราคาพาร์ที่ 9.9000 บาทต่อหน่วยลงทุน
โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินจากการลดทุนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
และกองทุนรวมได้จ่ายเฉลี่ยเงินคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2562
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดการได้มีหนังสือที่ กทร. 764/2562
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1 จำนวน 10,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
1,050,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน 0.10 บาทต่อหน่วย ทำให้คงเหลือเงินทุนจดทะเบียนจำนวน
1,039,500,000บาท (โดยที่จำนวนหน่วยยังคงเท่าเดิมที่ 105,000,000 หน่วย)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือที่ จท-3. 48/2563
รับทราบการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้