ข่าวสารการลงทุน
13 ธันวาคม 2562

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.ทก. 281/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก ณ
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่       ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน       จำนวนหน่วย       %
1       นาง กรนันท์ อัศวศิรโยธิน       14,750,000.0000       14.05
2       มหาวิทยาลัย ขอนแก่น       10,000,000.0000       9.52
3       นาย ปัญญา ควรตระกูล       4,400,000.0000       4.19
4       นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์       2,500,000.0000       2.38
5       นาย ธนา ไชยประสิทธิ์       2,500,000.0000       2.38
6       นาย ทวี ปิยะพัฒนา       2,321,000.0000       2.21
7       บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)       2,000,000.0000       1.90
8       นาย เอก นานา และ นาย รุจ นานา       2,000,000.0000       1.90
9       นาง ปราณี เผอิญโชค       2,000,000.0000       1.90
10       นาย ชีระ ภาณุพงศ์       2,000,000.0000       1.90
       รวม       44,471,000.0000       42.33


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                           ขอแสดงความนับถือ

                                          


                                    (นายภาณุมาศ กาญจนระพีพรรณ)
                                    ผู้อำนวยการ
       
ฝ่ายทะเบียนกองทุน
โทร.0-2649-2352(พัชรี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้