ข่าวสารการลงทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                      

ชื่อบริษัท                       : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี                       : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                       : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                       :
22 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้จัดทำและนำส่งงบการเงินและงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น ทางบริษัทฯ
ขอรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 198.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 229.75
จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ข้อสรุปที่สำคัญมีดังนี้

1.       บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในปีนี้จำนวน 10,980.34 ล้านบาท ลดลง 2,483.48 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 18.45 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยผลิตภัณฑ์ในธุรกิจยานยนต์ยอดขายต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยลดลงร้อยละ 32.6
สำหรับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานยอดขายต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 13.7
จากเดือนตุลาคมปี 2561 เศรษฐกิจของประเทศจีนอยู่ในภาวะถดถอยอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์
และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
ส่งผลกระทบโดยตรงกับการส่งออก สินค้าคงคลัง และการดำเนินงานของบริษัทฯ
2.        บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี นี้ จำนวน 299.63 ล้านบาท ลดลง 364.78 ล้านบาท
จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณยอดขายที่ลดลง
และการปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย
3.       ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปีนี้ลดลง 17.43
ล้านบาทจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์
(ERP - SAP) ค่าบริการและความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากบริษัทแม่
รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโรงงานของบริษัทฯ
4.       บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปีนี้ 4.85 ล้านบาท
ในขณะที่ระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 20.43 ล้านบาท

       จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ และเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

                                                 ขอแสดงความนับถือ


                                                 ......................................
                                                  (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
                                                  กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้