ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์                      

รับหลักทรัพย์                       : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                       : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                       : APP
ตลาดรอง                       : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                       : เทคโนโลยี
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                       : 22 พ.ย. 2562
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                       : 22 พ.ย. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                       : 280,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                       : 280,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                       : 140,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                       : 80,000,000
จัดสรรให้แก่                       : ประชาชนทั่วไป จำนวน 72,000,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 8,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                       : 2.46
วันที่เสนอขาย IPO                       : วันที่ 15 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 19 พ.ย. 2562
ลักษณะธุรกิจ                       :
จัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม
และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) และการให้บริการต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่อง
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้