ข่าวสารการลงทุน
การลดทุน                      

เรื่อง                       : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                       : 18 พ.ย. 2562
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                       : 0.10
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)                       : 10.00
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)                       : 9.90
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื                       : 03 ธ.ค. 2562
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ                      : 29 พ.ย. 2562
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย                       : 20 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                       :
18 พฤศจิกายน 2562

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ กทร.สอส.223/2562 เรื่อง แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง
เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ("กองทุน") ขอแจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียน
เนื่องจากกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนลดลงจากการประเมินค่า
ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนชำระแล้วของกองทุน M-PAT ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีลดมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
โดยสรุปได้ดังนี้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน (บาทต่อหน่วย)               : 10.0000
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                      : 0.1000
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการลดเงินทุน (บาทต่อหน่วย)               : 9.9000
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการ
รับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน                                   : 3 ธันวาคม 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน (XN)                     : 29 พฤศจิกายน 2562
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน                     : 20 ธันวาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน

                                          ขอแสดงความนับถือ


                                    (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้