ข่าวสารการลงทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                      

ชื่อบริษัท                       : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
ปี                       : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                       : 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ                       :
       


                                          11 พฤศจิกายน 2562

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ที่ กทร.สอส. 211/2562 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปี 2561 ดังนี้

สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 192.67
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2561 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 21.01
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1,017.01 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก

- ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2562
กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์จากการปรับเปลี่ยนสัญญาเช่าตามรายงานการประเมินค่าทรัพย์ส
ิน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ทำให้มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินจำนวน 192 ล้านบาท

- ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2562 กองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1.10 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเท่ากับ 22.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 95.09
เนื่องจากกองทุนมีรายได้ค่าเช่าและบริการลดลงจากการสิ้นสุดของสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
และได้มีการทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่ออายุระยะเวลาการเช่าไปอีก 3 เดือน
โดยมีอัตราค่าเช่าตามผลประกอบการโรงแรม

-กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 1.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.43 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.42

สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 183.82
ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน
58.42 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 414.67 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับราคายุติธรรมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

- กองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 40.05 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเท่ากับ 65.79 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 39.12 เนื่องจากสัญญาเช่าของกองทุนได้สิ้นสุดลงในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
และได้มีการทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่ออายุระยะเวลาการเช่าไปอีก 3 เดือน
โดยมีอัตราค่าเช่าตามผลประกอบการโรงแรม

-กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 4.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4.35 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.96
       
       จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ
                     

                       ขอแสดงความนับถือ                                      (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2189
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้