ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                       : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA)
ทุนเดิม (บาท)                       : 1,319,936,825.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 13,199,368,250
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 65,249,028
ทุนใหม่ (บาท)                       : 1,326,461,727.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 13,264,617,278
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                       : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W2) จำนวน
65,039,132 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 65,095,050 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                       : 1 : 1.00086
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                       : 0.999
วันใช้สิทธิ                       : 30 ก.ย. 2562
จัดสรรรเพื่อ                       : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) จำนวน
153,846 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 153,978 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                       : 1 : 1.00086
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                       : 2.997
วันใช้สิทธิ                       : 30 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                       : 11 ต.ค. 2562
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้