ข่าวสารการลงทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                      

ชื่อบริษัท                       : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
ปี                       : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                       : 30 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ                       :
       


                                          14 สิงหาคม 2562

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ที่ กทร.สอส. 169/2562 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปี 2561 ดังนี้

สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 11.40
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 127.37 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.33
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก

-ในระหว่างงวดปี 2562 กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ตามรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ทำให้มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินจำนวน 27.0 ล้านบาท
ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2561 กองทุนมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินจำนวน 3.0 ล้านบาท

- กองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 17.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเท่ากับ 21.87 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 21.44 เนื่องจากสัญญาเช่าของกองทุนได้สิ้นสุดลงในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ทำให้รายได้ลดลง

-กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 1.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.49 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31

สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน
8.86 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลงจากจำนวน 37.41 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว คิดเป็นการลดลงร้อยละ 76.33
โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับราคายุติธรรมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

- กองทุนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 38.95 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเท่ากับ 43.36 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 10.18 เนื่องจากสัญญาเช่าของกองทุนได้สิ้นสุดลงในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

-กองทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.92 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.86
       
       จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ

                     

                       ขอแสดงความนับถือ                                      (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2182
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้