ข่าวสารการลงทุน
1 สิงหาคม 2562
เรียน       กรรมการผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ กทร. 477/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี
ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT)
ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2562
และได้ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมก
ารกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.41/2562 เรื่อง
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
โดยบริษัทได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุ
นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 129/2
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม))
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุนรวม ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการข้างต้น
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวได้ที่ Website
ของบริษัท (www.mfcfund.com) หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหาชน) โทร. 0-2649-2000 กด 0 (Contact Center) ได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30-17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้