ข่าวสารการลงทุน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ กทร.สอส.151/2562 เรื่อง
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง
เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (MFC Patong Heritage Property
Fund : M-PAT) ได้มีจดหมายเลขที่ กทร.สอส. 140/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
แจ้งวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ครั้งที่
1/2562 ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามความทราบแล้วนั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งว่า บริษัทจัดการได้เผยแพร่วาระการประชุม
และเอกสารหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารแนบ
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ http://tiny.cc/a04d9y ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้
บริษัทจัดการได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ตามผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฎอยู่ในวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้