ข่าวสารการลงทุน
                                          
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส. 140 / 2562 แจ้งแก้ไขวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี
ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562
อ้างถึง
1. หนังสือของบริษัทจัดการ ที่ กทร. สอส. 135/2562
แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
2. หนังสือของบริษัทจัดการ ที่ กทร. สอส. 136/2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการโรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง
เฮอริเทจ (M-PAT) (แก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
3. หนังสือของบริษัทจัดการที่ กทร.สอส. 139/2562 แจ้งแก้ไขชื่อวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562

       ตามที่ บริษัทจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมเอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ("กองทุนรวม") ได้เผยแพร่ข่าวเรื่อง
แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
เรื่องสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการโรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง
เฮอริเทจ (M-PAT) (แก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
และแจ้งแก้ไขชื่อวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง
เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ไว้แล้วนั้น
       บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562
เนื่องจากอยู่ระหว่างรอความชัดเจนของข้อมูลของข้อเสนอสัญญาเช่า
จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันประชุมดังรายละเอียดนี้
       วันประชุมเดิม:        วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
       วันประชุมใหม่:        วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
ไม่มีผลกระทบต่อการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 14
วันล่วงหน้าก่อนวันที่กำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

                                                 
(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้