ข่าวสารการลงทุน
ตามที่ บริษัทจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมเอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ ("กองทุนรวม") ได้เผยแพร่ข่าวเรื่อง
แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการรับข้อเสนอสัญญาเช่า
รายละเอียดปรากฎตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทจัดการได้รับข้อเสนอสัญญาเช่าทรัพย์สิน โครงการโรงแรมป่าตอง
เฮอริเทจ ("ทรัพย์สินโครงการ") จากบริษัท ป่าตอง เฮอริเทจ จำกัด ("ป่าตองเฮอริเทจ")
ในฐานะผู้เช่าทรัพย์สิน และผู้เช่าอื่นที่ให้ความสนใจเช่าทรัพย์สินโครงการ
และจะต้องดำเนินการให้กองทุนรวมเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน ดังนั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ("คณะกรรมการลงทุน")
ได้พิจารณาและเล็งเห็นความจำเป็นในการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการ
และเพื่อป้องกันสิทธิของผู้ถือหน่วย ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนจึงได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณา และมีมติการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบวาระที่ 3 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติข้อเสนอสัญญาเช่าโครงการโรงแรมป่าตอง
เฮอริเทจ
ตามที่ สัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ป่าตอง เฮอริเทจ จำกัด ("ผู้เช่า")
ฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ("สัญญาเช่า") จะสิ้นสุดในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ซึ่งในสัญญาเช่าระบุว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าให้คำมั่นว่าจะเช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่า
โดยมีกำหนดการเช่าครั้งละ 3 ปี
ก็ต่อเมื่อกองทุนรวมและผู้เช่าได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าฉบับใหม่
กองทุนรวมได้ดำเนินการเจรจาต่อสัญญาเช่า และเสนออัตราค่าเช่าใหม่ไปยังผู้เช่า
ซึ่งผู้เช่าได้ทราบถึงข้อเสนอของบริษัทจัดการแล้ว ต่อมา
ผู้เช่าได้ต่อรองอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขเกี่ยวกับสัญญาเช่าฉบับใหม่มายังบริษัทจัดการ
ซึ่งบริษัทจัดการและผู้เช่ายังคงไม่สามารถตกลงอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขร่วมกันได้
กองทุนรวมจึงได้พิจารณาแนวทางในการสรรหาผู้เช่ารายใหม่
โดยได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำการตลาดในการสรรหาผู้เช่ารายใหม่
ซึ่งบริษัทจัดการได้รับข้อเสนอสัญญาเช่าจากผู้เช่าปัจจุบัน และผู้เช่ารายใหม่รวมทั้งสิ้น 4 ราย
ความเห็นของกองทุนรวม
เมื่อพิจารณาข้อดีและข้อด้อยจากข้อเสนอสัญญาเช่าทั้ง 4 ทางเลือกในการเช่าโครงการโรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ
เห็นว่าข้อเสนอสัญญาเช่า C มีความเหมาะสม
โดยเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการได้รับค่าเช่าที่ผันผวนตามผลประกอบการ
รวมถึงความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการต่อสัญญาเช่า นอกจากนี้ ผู้เช่าของข้อเสนอสัญญาเช่า C
มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม
ข้อเสนอทางเลือกดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน (Due Diligence)
ซึ่งอาจมีผลต่อเงื่อนไขของข้อเสนอข้างต้น ทั้งนี้
กองทุนจะพยายามอย่างที่สุดในการเจรจาเทอมและเงื่อนไขของข้อเสนอข้างต้นโดยไม่ให้ด้อยกว่าข้อเสนอของทางเลื
อกอื่น
การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ อาจใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น หากกระบวนการตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน
รวมถึงกระบวนการการเข้าทำสัญญาเช่ามีระยะเวลานานเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่สัญญาเช่าปัจจุบันสิ้นสุด
กองทุนรวมเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาเช่ากับผู้เช่าปัจจุ
บันระยะสั้นต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน
โดยมีอัตราค่าเช่าที่ผันแปรตามผลประกอบการของโรงแรมในอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
เพื่อรองรับการทำธุรกรรมกับผู้เช่ารายใหม่
ทั้งนี้ ในระหว่างวันจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วย หากกองทุนรวมได้รับข้อเสนอสัญญาเช่าเพิ่มเติม
จะเปิดเผยสาระสำคัญของข้อเสนอสัญญาเช่าในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562
พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 14
วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติอนุมัติตามที่กองทุนรวมเสนอ
จากข้อเสนอสัญญาเช่าทั้ง 4 ทางเลือกข้างต้น
กองทุนรวมจะได้รับรายได้ค่าเช่าในจำนวนน้อยกว่ารายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าฉบับปัจจุบัน
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
              มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรับข้อเสนอสัญญาเช่าโครงการโรงแรมป่าตอง
เฮอริเทจที่เหมาะสม และให้กองทุนรวมเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้
1.       เจรจา เงื่อนไขสัญญาเช่า รวมถึง การเข้าทำ ลงนาม สัญญาหรือเอกสารใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเช่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมัติ
2.       หากเงื่อนไขของข้อเสนอข้างต้นเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผลของการตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน (Due Diligence)
กองทุนรวมจะดำเนินการไม่ให้สาระสำคัญของสัญญาเช่าด้อยไปกว่าข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วย
กล่าวคือ ค่าเช่า ระยะเวลาในการเช่า และงบประมาณในการปรับปรุงทรัพย์สิน
3.       หากภายหลังการตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน (Due Diligence)
แล้วทำให้ข้อเสนอที่ได้รับจากการอนุมัติจากผู้ถือหน่วย ลงทุนด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ
ให้กองทุนรวมมีอำนาจพิจารณาจัดหาข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมมากที่สุด
4.       ในกรณีที่กระบวนการเข้าทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่เกิดความล่าช้าเกินกว่า 3
เดือนนับจากวันที่สัญญาเช่าปัจจุบันสิ้นสุด
กองทุนรวมเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาเช่ากับผู้เช่าปัจจุ
บันระยะสั้นต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน
โดยมีอัตราค่าเช่าที่ผันแปรตามผลประกอบการของโรงแรมในอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3.2
มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กองทุนรวมดำเนินการศึกษาแนวทางหรือทางเลือกอื่น
ที่มีศักยภาพในการจัดการทรัพย์สิน เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหน่วย
ตามที่ สัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ป่าตอง เฮอริเทจ จำกัด ("ผู้เช่า")
ฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ("สัญญาเช่า") จะสิ้นสุดในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ซึ่งบริษัทจัดการและผู้เช่ายังคงไม่สามารถตกลงอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขร่วมกันได้
บริษัทจัดการจึงได้พิจารณาแนวทางอื่นๆ ในการสรรหาผู้เช่ารายใหม่ รวมถึงวิเคราะห์โอกาสอื่นๆ
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ครั้งที่ 24/2561
มีมติอนุมัติการดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบการให้สิทธิในการดำเนินการด้านการตลาด
แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Property and marketing advisor) เพื่อให้คำแนะนำในการทำการตลาด
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามขอบเขตการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1.       ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารทางการตลาดเพื่อเสนอต่อกลุ่มผู้สนใจเช่าทรัพย์สินและนักลงทุนในการซื้อทรัพย์
สิน
2.       ดำเนินการด้านการตลาดในการจัดหาผู้ซื้อและผู้ที่สนใจเช่าทรัพย์สิน
3.       ให้คำแนะนำรวมถึงการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อและผู้ที่สนใจเช่าทรัพย์สิน
จากการดำเนินการด้านการตลาดของที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ กองทุนได้รับข้อเสนอสัญญาเช่าทรัพย์สินจำนวน 2-3
ราย ดังนั้น นอกเหนือจากการดำเนินการด้านการตลาดในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ให้กองทุนรวม
ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนยังคงแนะนำ และให้ความช่วยเหลือกองทุนในการมองหาโอกาสและทางเลือกอื่นๆ
เพิ่มเติมสำหรับทรัพย์สิน เช่น โอกาสในการขายทรัพย์สิน
หรือแนวทางเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากมีข้อเสนอสำหรับโอกาสอื่นๆ
กองทุนรวมจะนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหน่วยเพื่อขออนุมัติต่อไป
ความเห็นของกองทุน
กองทุนรวมจึงเห็นควรให้ดำเนินการศึกษาแนวทางหรือทางเลือกอื่นที่มีศักยภาพในการจัดการทรัพย์สินเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
มติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
       มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กองทุนศึกษาแนวทางหรือทางเลือกอื่นท
ี่มีศักยภาพในการจัดการทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
              ขอแสดงความนับถือ
                                                 
(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2649-2182
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้