ข่าวสารการลงทุน
ที่ บจ. 008/2562                                          
วันที่ 14 มีนาคม 2562

เรื่อง       แจ้งผลอนุมัติการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุน
พร้อมร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์
เอนเนอร์ยี(Super Energy Power plant Infrastructure Fund หรือ "SUPEREIF")
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์("สำนักงาน ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
นั้น

       ปัจจุบัน สำนักงาน ก.ลต. ได้มีหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ฉบับลงวันที่ 13
มีนาคม 2562 แจ้งอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
ทั้งนี้ กำหนดให้สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนได้ต่อเมื่อโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการ
ที่กองทุนฯจะลงทุนในสิทธิรายได้สุทธิ ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของ SUPEREIF ได้จากร่างหนังสือชี้ชวนที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสํานักงาน
ก.ล.ต

       อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการข้างต้น
เป็นโครงการซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีปริมาณการซื้อขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 12 เมกะวัตต์ แต่ต่อมาภายหลังแขวงการทาง
ได้มีหนังสือขอเวนคืนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการบางส่วนเพื่อทำการก่อสร้างถนน
เป็นผลทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของทั้ง 2 โครงการข้างต้นใหม่ โดยผลจากการเปลี่ยนแปลง
บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าวและคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน
2562 นี้

       ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดและแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
จะได้มีการพิจารณาร่วมกันกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะได้มีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                   ขอแสดงความนับถือ


(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
                      ประธานกรรมการ
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้