ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 26 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 27 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 13 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 12 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- การเพิ่มทุน
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                       : ห้องปีปหลวง เจ เจ พาร์ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าคราวน้อย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      

เรื่อง                       : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 26 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 143,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 143,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                       : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ                       : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 110,500,000
จัดสรรให้กับ                       : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 32,500,000
หมายเหตุ                       :
การเพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                      

เรื่อง                       : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 26 ก.พ. 2562
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)                       : 110,500,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ                      : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                       : 110,500,000
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)                       : 5 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส                       : 31 พ.ค. 2562
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : 30 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) (แก้ไข)                       : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : HPT-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       :
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)                       : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                       : 0.50
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                       :
2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์
หมายเหตุ                       :
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 26 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 10 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 09 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)                       : 16 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)                       : 0.015625
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก                       :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 0.00
จ่ายจากกำไรสุทธิ                       : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน                       : 0.015625
(BOI)(บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)                       : 0.015625
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)                      : 0.015625
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                       : 24 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้