ข่าวสารการลงทุน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง       การเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
เรียน       กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ("บริษัท" หรือ "SUPER")
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ได้มีมติอนุมัติการเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
และการเข้าลงนามในสัญญาให้เงินกู้ยืม (Sponsor Loan Agreement) ในวงเงินรวม 2,025.9 ล้านบาท
เพื่อให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ใช้ในโครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง
และทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบ
สำหรับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และอนุมัติให้ SEE5 เข้าลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับทางธนาคาร
โดยได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางก
ารเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีเงื่อนไขหลักว่า บริษัท
จะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับวงเงินที่บริษัทจะให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
และมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดกับบริษัทนั้น
ต้องต่ำกว่าผลประโยชน์ที่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ทั้งนี้ การเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
มีรายละเอียดที่สำคัญตามการเปิดเผยสารสนเทศที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                          ขอแสดงความนับถือ                                    นายจอมทรัพย์ โลจายะ
                                    ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้