ข่าวสารการลงทุน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 24 ม.ค. 2562
มติที่ประชุม                       : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                       :
24 มกราคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       
       บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่
9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย       83       ราย       จำนวน       17,063,382       เสียง       คิดเป็นร้อยละ        100.0000
ไม่เห็นด้วย        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
งดออกเสียง        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
บัตรเสีย        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -

2.มีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2561
และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย        84       ราย       จำนวน        17,062,183        เสียง       คิดเป็นร้อยละ       99.9912
ไม่เห็นด้วย        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
งดออกเสียง       1        ราย       จำนวน       1,500        เสียง       คิดเป็นร้อยละ       0.0087
บัตรเสีย        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -

3.แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้
โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ
นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ นายอิจิโร่ นิชิมูระ และนางวงศ์ทิพา บุนนาค

3.1 นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย       82       ราย       จำนวน        17,058,383        เสียง       คิดเป็นร้อยละ       99.9689
ไม่เห็นด้วย       3        ราย       จำนวน       5,300        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        0.0310
งดออกเสียง        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
บัตรเสีย        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
3.2 นายอิจิโร่ นิชิมูระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย        81       ราย       จำนวน        17,037,383       เสียง       คิดเป็นร้อยละ       99.8458
ไม่เห็นด้วย       4       ราย       จำนวน        26,300        เสียง       คิดเป็นร้อยละ       0.1541
งดออกเสียง        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
บัตรเสีย        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -

3.3 นางวงศ์ทิพา บุนนาค
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย       85       ราย       จำนวน       17,063,683       เสียง       คิดเป็นร้อยละ       100.0000
ไม่เห็นด้วย        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
งดออกเสียง        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
บัตรเสีย        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -

4.มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีก่อนคือ ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 15,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน/เดือน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงสองในสามหรือมากกว่า ซึ่งวาระที่ 4
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อที่ 90 ของกฎหมายบริษัทมหาชน
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย        87       ราย       จำนวน       17,063,884       เสียง       คิดเป็นร้อยละ        100.0000
ไม่เห็นด้วย        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
งดออกเสียง        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
บัตรเสีย        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -

5.จัดสรรกำไรสุทธิ
เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตราหุ้นละ 13.00 บาท (สิบสามบาท) และจะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย       87       ราย       จำนวน        17,063,884       เสียง       คิดเป็นร้อยละ       100.0000
ไม่เห็นด้วย              ราย       จำนวน              เสียง       คิดเป็นร้อยละ       
งดออกเสียง        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
บัตรเสีย              ราย       จำนวน              เสียง       คิดเป็นร้อยละ       

6.แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ดังนี้
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนายไวโรจน์
จินดามณีพิทักษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
10604 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมูราโมโต้อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 นี้โดยกำหนดค่าตอบแทนต่อปีไม่เกิน 3,350,000
บาท
(สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) และของบริษัทย่อย 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย       85       ราย       จำนวน       17,008,584       เสียง       คิดเป็นร้อยละ        99.6759
ไม่เห็นด้วย       1        ราย       จำนวน        200        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        0.0011
งดออกเสียง        -        ราย       จำนวน        -        เสียง       คิดเป็นร้อยละ        -
บัตรเสีย       1        ราย       จำนวน       55,100        เสียง       คิดเป็นร้อยละ       0.3229


       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                 
ขอแสดงความนับถือ


                                                 ???????..
                                                  (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
                                                 ผู้จัดการทั่วไป/กรรมการ
       
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้