ข่าวสารการลงทุน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                      

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

เรื่อง แจ้งข้อมูลการรับชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนและดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจาก บจ.มูราโมโต้ เอเชีย
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงงานบางนา ของบริษัท มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.25 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติให้ขยายระยะเวลารายการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มูราโมโต้
เอเชีย จำกัด จำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.65
โดยเป็นเงินกู้ระยะเวลา 1 ปี
บัดนี้ บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนและดอกเบี้ย มาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2561 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด
เข้าข่ายเป็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้
1.       วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ
วันที่ลงนามในสัญญา              วันที่ 14 ธันวาคม 2556
วันที่สั่งจ่ายเงินกู้              วันที่ 15 ธันวาคม 2560
คู่กรณี
       ผู้กู้                     บจ.มูราโมโต้ เอเชีย
       ผู้ให้กู้                     บมจ.มูราโมโต้ อีเล็คตรอน(ประเทศไทย)
2.       ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
วงเงิน                     วงเงินที่ให้กู้ 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 66,408,600 บาท
                     ( อัตราแลกเปลี่ยน 33.2043 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา )
ระยะเวลา              วันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้คือวันที่ 16 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย              ร้อยละ 1.65
การชำระเงิน              ชำระดอกเบี้ยรายไตรมาสและชำระเงินต้นเมื่อสัญญาครบกำหนด
       
3.       ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
       3.1 บมจ.มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) และ บจ.มูราโมโต้ เอเชีย มี บจ. มูราโมโต้ อินดัสทรี
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น ร้อยละ 71.33 และ ร้อยละ 100 ตามลำดับ
       3.2 มีกรรมการ 1 ท่าน คือ นายโยอิจิ มูราโมโต้ เป็นกรรมการบริษัท ทั้งสองแห่งเช่นเดียวกัน
4.       เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
จากขนาดมูลค่าของรายการคือวงเงินให้กู้ยืมรวมกับจำนวนเงินดอกเบี้ยรับ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นคือ
ร้อยละ 1.82 และเมื่อนับย้อนหลังไป 6 เดือน บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกับ
บริษัท
มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด
บริษัทฯ อาศัยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงจากอัตรา LIBOR and Market rate ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยที่
ร้อยละ 1.20
ณ ขณะนั้น ในการนำมากำหนดอัตราดอกเบี้ย
5.       แหล่งเงินทุนที่ใช้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
การให้กู้ยืมครั้งนี้บริษัทฯใช้เงินทุนส่วนเกินของบริษัทฯ
โดยไม่กระทบกับสภาพคล่องในการบริหารงานแต่อย่างใด
6.       ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าการให้กู้ยืมเงินแก่ บจ.มูราโมโต้ เอเชีย
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทฯ
โดยอัตราดอกเบี้ยที่จัดเก็บสูงกว่าเล็กน้อยจากอัตราดอกเบี้ยรับจากการนำฝากเงิน
ส่วนระยะเวลาในการให้กู้ยืมถือว่า เป็นระยะสั้น ความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับคืนเงินตามสัญญามีน้อย
7.       ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตาม 6 -ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
จึงมีมติให้รายงานการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ และบัดนี้ทาง บริษัท
มูราโมโต้ เอเชีย จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวน คือ 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
และชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ เท่ากับจำนวน 6,966.67 เหรียญสหรัฐอเมริกา
(อัตราแลกเปลี่ยน 32.8907 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) มาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น
ทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดของการได้รับชำระคืนเงินกู้มายังตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทุนต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                  ขอแสดงความนับถือ


                                                 ????????????.
                                                 (นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์)
                                                  เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้