ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                       : บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) (TVT)
ทุนเดิม (บาท)                       : 200,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 800,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 30,075
ทุนใหม่ (บาท)                       : 200,007,518.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 800,030,075
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                       : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TVT-W1) จำนวน 30,075
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,075 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)                       : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                       : 1.50
วันใช้สิทธิ                       : 16 พ.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                       : 31 พ.ค. 2561
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้