ข่าวสารการลงทุน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 25 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                       : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ                       : วาระที่ 5. เลือกตั้งกรรมการ
หมายเหตุ                       :
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอของกรรมการบริษัท
จากเดิมที่ให้คณะกรรมการบริษัทลดจำนวนลงจากเดิม 15 คน เหลือ 12 คน
เปลี่ยนเป็นให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 15
คนเท่าเดิมและโดยที่ในขณะนี้มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่ 9 คน
รวมกับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในวันนี้ที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีก 2 คน
รวมเป็นมีจำนวนกรรมการ 11 คน จึงให้เลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 4 คน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น
15 คน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งบุคคล 4 คน เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่นายผดุง
เตชะศรินทร์ นายสุธี สิมะกุลธร พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ และนายธนา บุบผาวาณิชย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้