ข่าวสารการลงทุน
เตือนผู้ลงทุน                      

เรื่อง                       : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                      
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TVT-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                       : 20 เม.ย. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : วันที่ 25 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                       : 16 พ.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                       : วันที่ 23 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ                       : วันที่ 30 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง                      : 17 พ.ค. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้