ข่าวสารการลงทุน
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                      

เรื่อง                       : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 22 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 26 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                       : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record                       : 20 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                       : 19 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                       :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                       : ห้องประชุมคริสตัล บอลรูม1 ชั้น 2 อาคาร อี คริสตัล
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ถ.ประดิษฐมนูธรรม บางกะปิ กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                      

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
              รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย
1. นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา                     รองประธานกรรมการบริษัท
              2. นายมนชัย มณีไพโรจน์                            กรรมการบริษัท
              3. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์                            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกจากตำแหน่งตามว
าระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยยังคงอำนาจหน้าที่
รวมถึงค่าตอบแทนเหมือนเช่นเดิมทุกประการ
เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                      

เรื่อง                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 22 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                       : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                      : 20 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                       : 19 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                       : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                       : 0.09
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                       : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                       : 24 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                       :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้