ข่าวสารการลงทุน
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)                      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์                       : 22 ม.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                      

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                      

บุคคลในวงจำกัด                      
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                       : นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 140,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                       : 140,000,000
นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ
16,600,000
16,600,000
นายภูริชญ์ กูลโฆษะ
40,000,000
40,000,000
นายพรรษนนท์ ฉินทองประเสริฐ
3,400,000
3,400,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                       : 200,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                       : 0.65
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                       : วันที่ 18 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 18 ม.ค. 2561
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)                       : 200,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                       : 0

สรุปผลรวม                      
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                       : 200,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                       : 200,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                       : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)                       : 130,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                       : 1,300,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                       : ที่ปรึกษาทางการเงิน 1,000,000
ที่ปรึกษากฎหมาย 300,000
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)                       : 128,700,000.00
___________________________________________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้