ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์                      

รับหลักทรัพย์                       : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                       : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
(SSTRT)
ชื่อย่อ                       : SSTRT
หมวดอุตสาหกรรม                       :
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                       : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                       : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                       : 26 ธ.ค. 2560
จำนวนหน่วย (หน่วย)                       : 82,000,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                       : 7.7007
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)                       : ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารคลังเอกสาร 5 อาคาร
ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้จัดการกองทรัสต์                       : บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
หมายเหตุ                       :
1. ตามหลักเกณฑ์ราคาสูงสุด-ต่ำสุด (Ceiling and Floor Prices) สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ราคาเสนอซื้อเสนอขายต่ำสุดเท่ากับ 0.01 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3
เท่าของราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (ราคา IPO) แต่เนื่องจากหน่วยทรัสต์ของ SSTRT
มาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ (SSTSS) ในอัตรา 1 SSTSS : 1 SSTRT
พร้อมกับจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุนจำนวนรวม 2.68
บาทต่อหน่วยลงทุนโดยไม่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงกำหนดให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหน่วยลงทุน SSTSS หักด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน
เป็นราคาอ้างอิงแทนราคา IPO ในการคำนวณ Ceiling and Floor สำหรับ SSTRT
2. ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ SSTRT จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้