ข่าวสารการลงทุน
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                      

เรื่อง                       : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                       : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)
ทุนเดิม (บาท)                       : 1,280,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 1,280,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 255,999,998
ทุนใหม่ (บาท)                       : 1,535,999,998.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                       : 1,535,999,998
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                       : 1.00
จัดสรรรให้                       : ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 255,999,998 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                       : 5 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                       : 10.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                       : วันที่ 02 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 06 ต.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                       : 19 ต.ค. 2560
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้