ข่าวสารการลงทุน
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)                      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์                       : 03 ก.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                      

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                      

การใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ                      

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : TVT-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ทีวี
ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)                       : 0
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย)                       : 199,999,976
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)                       : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)                       : 1.50
วันใช้สิทธิ                       : วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)                       : 0
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)                       : 200,000,000

สรุปผลรวม                      
รวมจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ (หุ้น)                       : 0
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท                       : นางภัทรภร วรรณภิญโญ
ตำแหน่ง                       : CEO

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ
EVP

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้