ข่าวสารการลงทุน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                      

อนุมัติให้จำหน่ายที่ดินของบริษัท ตามโฉนดเลขที่ 3231, 3239, 3240, 3241, 3242, 8574 และ 8575 รวม 7
แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 11 ไร่ 3 งาน 18.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในมูลค่า 386.90 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ("CMH")
ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 56.37 ของทุนจดทะเบียนและที่ชำระแล้วของ CMH
โดยการเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวของ CMH
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนในที่ดินจากเดิมที่ดำเนินการเช่าจากทางบริษัทในการพัฒนาโคร
งการเชียงใหม่รามโพลีคลีนิค ("โครงการโพลีคลีนิค")
มาเป็นสินทรัพย์ภายใต้กรรมสิทธิ์ของโครงการโพลีคลีนิคแทน
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการพัฒนาก่อสร้างโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว
ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เนื่องจากมี นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน และ ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย เป็นกรรมการร่วมกันในบริษัทและบริษัท
โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ("RAM") ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน CMH ในสัดส่วนร้อยละ 42.89
ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ CMH
โดยรายละเอียดของรายการปรากฎตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่แนบมาพร้อมนี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้