ปฏิทินหลักทรัพย์
หน้าแรก > หุ้น > ปฏิทินหลักทรัพย์
ปฏิทินหลักทรัพย์
กุมภาพันธ์
อา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 

สัญลักษณ์สิทธิประโยชน์


Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
Exclude Meetings
คือไม่มีสิทธิเข้าประชุม ผู้ถือหุ้น
Excluding Interest
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
Excluding Principal
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
Excluding All
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
Excluding Exercise
แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
ในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
Ex-Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่