SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SAMART - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
02/04/21 08:22 แจ้งการลงนามในสัญญาว่าจ้างโครงการงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
01/04/21 08:27 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SAMART-W2
30/03/21 17:39 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SAMART-W2 (เพิ่มเติมหมายเหตุ)
29/03/21 17:32 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SAMART-W2
25/03/21 17:05 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19/03/21 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (แก้ไข)
02/03/21 17:35 แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ (แก้ไข Template)
23/02/21 20:33 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3 (SAMART-W3) และการเพิ่มทุน (แก้ไข Template)
23/02/21 19:58 แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ
23/02/21 19:57 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 3 (SAMART-W3) และการเพิ่มทุน
23/02/21 19:55 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23/02/21 19:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23/02/21 19:53 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
04/12/20 17:26 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เคยปรากฏในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
03/12/20 19:00 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เคยปรากฏในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่