SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RBF - บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/08/20 21:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14/08/20 21:51 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/08/20 21:50 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
14/08/20 08:38 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์
04/08/20 13:27 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
31/07/20 17:14 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10/07/20 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
10/07/20 13:15 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
30/06/20 08:16 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
30/06/20 08:16 ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19")
12/06/20 19:02 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (แก้ไข)
12/06/20 18:15 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
18/05/20 17:04 แจ้งยกเลิกข่าวรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่ได้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
15/05/20 20:37 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15/05/20 20:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่