SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RBF - บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
29/01/21 17:41 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
13/01/21 13:24 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แก้ไข)
12/01/21 17:02 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
28/12/20 06:51 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
25/12/20 13:22 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข)
25/12/20 12:33 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
18/11/20 17:36 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเข้าการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
13/11/20 20:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13/11/20 20:31 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
13/11/20 20:31 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/11/20 20:30 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริษัทแห่งใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น
21/10/20 18:00 เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อย วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง และโครงสร้างกรรมการบริษัทแห่งใหม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น
21/10/20 18:00 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
17/09/20 17:20 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
17/08/20 08:10 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่