SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

RBF - บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
06/05/21 12:37 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์
26/04/21 17:08 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
23/04/21 17:28 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19/04/21 13:27 แจ้งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
02/04/21 13:27 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเทมเพลต)
02/04/21 13:15 สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
02/04/21 13:15 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
01/04/21 21:27 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22/03/21 18:37 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แก้ไข)
04/03/21 20:55 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศ)
01/03/21 08:59 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แก้ไข)
25/02/21 20:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 19:29 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/21 19:29 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
25/02/21 19:27 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่