SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/08/22 17:36 การเข้าซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัย (แก้ไข)

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
23/02/21 20:49 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23/02/21 20:49 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23/02/21 20:49 การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23/02/21 20:48 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
12/11/20 20:20 การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
12/11/20 20:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12/11/20 19:09 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
12/11/20 19:07 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/11/20 17:10 การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
01/10/20 17:32 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2564
18/08/20 17:59 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และรับทราบกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก (ข้อมูลเพิ่มเติม)
17/08/20 19:29 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และรับทราบกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก (ข้อมูลเพิ่มเติม)
14/08/20 08:40 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13/08/20 18:11 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และรับทราบกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก
13/08/20 18:07 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่