SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BGRIM - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/09/20 12:34 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
17/09/20 18:21 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7 โครงการ
31/08/20 17:24 ความพร้อมในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7 โครงการตามแผน
14/08/20 06:59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14/08/20 06:59 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14/08/20 06:58 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
14/08/20 06:58 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
24/07/20 12:59 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์
10/07/20 18:20 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
10/07/20 18:19 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
10/07/20 18:16 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
26/06/20 13:00 พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
09/06/20 12:41 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
27/05/20 19:59 การได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
21/05/20 12:38 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่