SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ENGY - กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
09/11/20
ประเภท:
XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
492
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
99.47%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2,431,100 18.70%
นาย อภิวัฒน์ ตัณมุขยกุล 1,400,000 10.77%
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 1,252,200 9.63%
ม.ล. สุธาดา เกษมสันต์ 486,200 3.74%
นาย ธาดาพงษ์ ประคัลภกุล 336,200 2.59%
นาย สุรชาติ สุวรรณรักษ์ 243,100 1.87%
พลตรีหญิง ภาณุมาศ อุทัยเสน 243,100 1.87%
นาง กรองทอง ภู่สมบุญ 243,100 1.87%
นาง พรสิริ ศิริปุณย์ 211,500 1.63%
นาย ชัยกุล บิลมาโนช 194,400 1.50%
น.ส. พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย 172,700 1.33%
นาย โอฬาร หลินอำนวยชัย 121,500 0.93%
นาง ณฤดี จันทร์แจ่มจรัส 121,500 0.93%
นาย นพพร บุญถนอม 121,500 0.93%
นาง อินทร์ธิดา แม้นอรุณรัก 121,500 0.93%
นาย กานต์ ด่านพงษ์เจริญ 121,500 0.93%
นาย เจน วิภวพาณิชย์ 121,500 0.93%
นาย ประณัฐ โพธิยะราช 121,500 0.93%
นาย จิรพงษ์ จิรวัชรเดช 120,000 0.92%
นาย สมชาย ง้าวทองไพฑูรย์ 110,000 0.85%
นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล 100,000 0.77%
นาง ลลิดา สุคนธมาน 97,200 0.75%
น.ส. เพียงใจ พุกกะคุปต์ 88,000 0.68%
น.ส. ภาณิศา โตธนะเกษม 76,500 0.59%
นาง ศิริวรรณ ศุภกิจจานุสรณ์ 75,000 0.58%
นาย สมชาติ เจียมประเสริฐ 72,900 0.56%
น.ส. เบญจวรรณ์ สินคุณากร 72,900 0.56%
นาง ประภาพรรณ เจียมประเสริฐ 72,900 0.56%
น.ส. รัตนาภรณ์ เทพชาตรี 72,900 0.56%
น.ส. อุไร วนานุกูล 72,900 0.56%
นาง เข็มเพชร สมบูรณ์ศิริกุล 66,900 0.51%
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่