SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRUE - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
  ประธานคณะกรรมการบริหาร
นาย อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ
นาย มนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
นาย วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ
นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ
นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ
นาย อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการ
นาย เฝิง หลี่ กรรมการ
นาย ถงชิ่ง เกา กรรมการ
นาย เสี่ยวผิง หยาง กรรมการ
นาย โชติ โภควนิช กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ
นาย เกิงโหล่ว ฉวี่ กรรมการอิสระ
นาง ปรีเปรม เสรีวงษ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่