SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PTTEP - บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการอิสระ
นาย พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการ
นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ กรรมการ
น.ส. เพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการ
นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
นาย พชร อนันตศิลป์ กรรมการ
นาย อธิคม เติบศิริ กรรมการ
พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล รองประธานกรรมการอิสระ
นาย อัชพร จารุจินดา กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ
พ.อ. นิมิตต์ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ
นาย เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่