SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการอิสระ
น.ส. ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กรรมการ
นาง สุจิตพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการ
นาย พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย กฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย อภิชัย จันทรเสน กรรมการ
นาย สาระ ล่ำซำ กรรมการ
น.ส. ชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล กรรมการ
น.ต. นลินี ไพบูลย์ กรรมการอิสระ
นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ
นาย กลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วิบูลย์ คูสกุล กรรมการอิสระ
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการอิสระ
น.ส. เจนนิสา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่