SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CK - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย อัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
น.ส. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
นาย ณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ
นาย รัตน์ สันตอรรณพ กรรมการ
นาย ประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ
นาย อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการ
นาย ภาวิช ทองโรจน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่