SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BAM - บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ
นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการ
นาย สมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการ
น.ส. วิไล ตันตินันท์ธนา กรรมการ
นาย บัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ
นาย สาทร โตโพธิ์ไทย กรรมการ
นาย วสันต์ เทียนหอม กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาง มณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่